හැපි එන්ඩින්ග්???

වීණාව වැයෙනව

ස්වර දෝරෙ ගලනව
වීණාව පණ ගැහෙනව
මට සතුටු හිතෙනව
ඒත් සමහරු යනව
වීණාව ඉන්නව
දරාන අමාරුව
මම වයන දරදඬුව
මගෙ අමුතු සංගීතයෙ මාව

හැපි එන්ඩින්ග්?ද?
ගුරු...
සංගීතය හරි
ඒත් නැහැ
පරමාදර්ශි..
දරදඬු මගෙන්
වැයෙන ස්වර
අමුයි..
තාලය කඩන මම
අමුයි..
මගේ සංගීතය වෙනස්
තාලය දුරස්
අහන්න
හීමීට
ස්වරයක් ස්වරයක් පාසා
හමුවෙයි
තාලය එවිට
හොර රහසෙ
කනට එන...
ඒ මමද?

මම හොයන්න
දැල් දාමු
ඔබත් හොයන්න
නුඹලාව
මාත් එක්කම
කැඩිල
විසිරිල
අපි...
හැම තැනම
හොයන්න
මිනිසාව...
සංගීතය අහන
සහ
සංගීතය විඳින
බය නැතුව
දෙයියන්ට,
හොයන්න
කලාකරුවාව
සංගීතය හදන
සහ
සංගීතය බෙදන
බය නැතුව
රජුට...

කොහේද කොහේද??
අපේ ලොවක්??
කියල
ඔළුව නමන්න
මට බැහැ...
මම
මූසිල
මම
ලෙනින්
මම
මූසිල ලෙනින්....
මම එකතුවක්
වෙනස්
මම දයලෙක්තිකයි...
මට ඕනි
මිනිස්සු
අහන්න සංගීතය
අනෙකාව දන්න
තමන්ව අදුරන,
මට ඕනි
මිනිස්සු
විවරන්න සංගීතය
අනෙකාට ගරු කරන
තම කටින්
පර කතා නොකියන...

නැහැ
හැපි එන්ඩින්ග්ස්...
මට
ගුරුට
මේ...
......................
හදන්නෙ කොහොමද
හොඳ
කතා සාරයක්
එන්ඩිංග්ස් නැති
ධවල කරත්ත නැති...........


0 comments: