දෙවන අවවාදය

පුත මූසිල

ලොවේ නැත කිසිම

වාදකයෙක්

එකවරම අතට ගත් වීණාව

කදිමට - හිතේ හැටියට

වැයුව...

ලොවේ නැත කිසිම

වීණාවක්

වාදක අතට පත් විගස

මිහිරිම ස්වරය වැයුන...

මියුරු වාදකයෙක් වෙන්න

වැරදි තත් වය වය

නොගැලෙපෙන ස්වර තිය තිය

අසමත් සංධවනි මැද

සමත් වන තැන නොසොයන

පුත

උකටලී නොම වී

වීණාව ගනු මැනවි

වයන්නට පෙර එය

හදා ගනු මැනවි

ඒ ඔබේ හඩමයි

ඔබේ හදේ රාවයමයි

එහිද පන ගැහෙතැයි

දැනුන විට

ඔබෙ ගැටලු ඉවරයි0 comments: